Regulamin konkursu „diament meblarstwa”

 

§ 1

Nazwa konkursu

Organizator konkursu posługuje się nazwą „diament meblarstwa”.

 

§ 2

Organizator konkursu

Głównym organizatorem konkursu jest meble.pl

 

§ 3

Idea konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla producentów mebli zlokalizowanych na terenie całej Polski. Nagroda jaką uzyskują uczestnicy konkursu jest wyrazem najwyższych standardów jakości produkowanych przez nich mebli,  ich doskonałego wizerunku i znakomitego postrzegania przez klientów i ekspertów. Udział w konkursie jest doświadczeniem podnoszącym prestiż producenta i sprzyja tworzeniu jego pozytywnego wizerunku. Docelowo wpłynie na zwiększenie sprzedaży produktów, bowiem nagroda jest dla klientów symbolem jakości wytwarzanych przez firmę wyrobów.

 

§ 4

Kategorie oceny i ich definicje

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych mebli, wytworzonych w roku bieżącym lub poprzedzającym ogłoszenie danej edycji konkursu, zgłoszonych w jednej z poniższych kategorii:

 

zestawy:

1. zestaw mebli kuchennych
2. zestaw mebli do jadalni
3. zestaw mebli do sypialni
4. zestaw mebli biurowych
5. zestaw mebli gabinetowych
6. zestaw mebli wypoczynkowych
7. zestaw mebli ogrodowych
8. zestaw mebli łazienkowych
9. zestaw mebli dla dzieci i młodzieży

10. zestaw mebli pokojowych

 

meble:
1. krzesło
2. krzesło biurowe
3. fotel
4. fotel biurowy
5. stół
6. biurko
7. łóżko
8. sofa
9. narożnik

10. szafy i systemy do zabudowy

 

Kategoria DIAMENT DESIGN, nagroda będzie przyznawana bez konieczności dodatkowego zgłoszenia, bowiem nagrodzony mebel zostanie wybrany spośród wszystkich zgłoszonych projektów.

 

Kategoria DIAMENT INTERNAUTÓW, nagroda zostanie przyznana bez konieczności dodatkowego zgłoszenia, nagrodzony meble zostanie wybrany spośród wszystkich zgłoszonych projektów, w oparciu o ocenę internautów.

 

2. W ramach poszczególnych kategorii wyszczególnionych w § 4 punkt 1 przewiduje się podział na firmy małe, średnie i duże.
3. Produkt może zostać zgłoszony w więcej niż jednej kategorii.
4. Jeden producent może zgłosić do konkursu więcej niż jeden produkt w jednej lub w więcej niż jednej kategorii. W takiej sytuacji każdy zgłaszany projekt powinien zawierać odrębną dokumentację, zostać osobno zarejestrowany do konkursu i opłacony.

 

§ 5

Uczestnicy konkursu

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, wytworzone przez firmy – producentów mebli, mających siedzibę lub przedstawicielstwo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 6

Zgłoszenie produktu do konkursu

1. Zgłoszenia produktów do konkursu będą przyjmowane w terminie od 1 lutego do 10 maja 2007 r. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia, jest jego przesłanie drogą elektroniczną (formularz elektroniczny znajduje się na stronie www.diamentmeblarstwa.pl) lub drogą pocztową. W tym drugim przypadku o przyjęciu projektu decyduje data umieszczona na stemplu pocztowym.


2. Zgłoszony produkt, po opłaceniu wymaganych należności, umieszczany jest na stronie internetowej konkursu www.diamentmeblarstwa.pl

 

Zgłoszenie projektu do pierwszego etapu musi zawierać:

1. wypełniony formularz, zamieszczony na stronie: www.diamentmeblarstwa.pl w formie elektronicznej lub drukowanej

2. dobrej jakości 1 - 4 różne zdjęcia produktu (300 dpi, w formacie jpg, tiff lub eps, o formacie docelowym nie mniej niż 5*5 cm, cyfrowe, nadające się do druku)

3. skrócony opis produktu zawierający:

 

- nazwa produktu

- kategoria do której zgłaszany jest produkt

- szczegółowy opis produktu, w którym zostaną zawarte następujące informacje (zastosowane materiały do produkcji, użyte technologie do produkcji

- inne informacje, które pozwolą na precyzyjne zapoznanie się z produktem przez zespół jurorów)

- sugerowana cena detaliczna produktu

 

4. dane teleadresowe zgłaszającego

- pełny adres firmy – producenta

- telefon

- e-mail

- dane osoby zgłaszającej

- opis firmy, w którym zawarte zostaną informacje o asortymencie, historii firmy, certyfikatach, etc.)

 

5. potwierdzenie opłaty dokonanej w związku ze zgłoszeniem produktu (druk przelewu, wysłany drogą pocztową, faxem, albo jego skan mailem)

 

Zgłoszenie przesłane drogą pocztową musi być przygotowane w formacie MS Word. Zdjęcia mogą być przesyłane w załączniku, na płycie CD lub przesłane na serwer ftp. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia z powodu niedopełnienia wymogów formalnych.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia organizator w terminie do 7 dni prześle każdemu uczestnikowi potwierdzenie otrzymania dokumentów (pocztą, faksem lub mailem).

 

§ 7

Odpłatność:

1. Koszt zgłoszenia jednego projektu wynosi:

- w kategorii firmy małe  - 750 zł + 22% VAT

- w kategorii firmy średnie  - 1000 zł + 22% VAT

- w kategorii firmy duże  - 1500 zł + 22% VAT

 

2. Jeżeli firma zgłasza więcej niż jeden projekt, za drugi ponosi odpłatność 75% ceny podstawowej, zaś za każdy kolejny 50% ceny podstawowej.

 

3. Przez firmy małe rozumie się podmioty zatrudniające do 50 pracowników. Firmy średnie to podmioty zatrudniające od 51 do 250 pracowników, zaś firmy duże to podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników.

 

4. Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto organizatora:

Bank BGK O/Rzeszów
nr rachunku:
02 1130 1105 0005 2002 1620 0001
z dopiskiem: „diament meblarstwa”

Projekty nieopłacone nie będą rozpatrywane.


5. Materiały złożone do konkursu nie podlegają zwrotowi.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów w formie pełnej lub skróconej w celach promujących producenta.

 

§ 9

Jury

W skład jury wchodzą eksperci z branży meblarskiej, dziennikarze mediów zajmujących się problematyką mebli, architekci, naukowcy, eksperci ds. wizerunku oraz przedstawiciele producentów.

 

§ 10

Ocena projektów

 

1. Ocena projektów nastąpi na podstawie następujących kryteriów: 

- design zgłoszonego mebla

- rodzaj materiałów użytych do produkcji mebla

- stosunek ceny do jakości produktu

- funkcjonalność mebla

 

2. Ocena projektów następuje w systemie punktowym. Projekt może otrzymać maksymalnie 20 punktów, z czego:

- od 0 do 5 punktów – za design zgłoszonego mebla

- od 0 do 5 punktów – za rodzaj materiałów użytych do produkcji mebla

- od 0 do 5 punktów – za stosunek ceny do jakości produktu

- od 0 do 5 punktów – za funkcjonalność mebla

 

3. W konkursie juror nie oddaje głosów na żaden z projektów w danej kategorii, w której znajdują się meble zgłoszone przez jego firmę. Głosowania w obu etapach konkursu są tajne. Konkurs jest audytowany przez meble.pl

 

§ 11

Przebieg konkursu

 

1. Konkurs będzie przebiegał w następujący sposób:

 

- Zgłoszenie projektów do konkursu następuje w okresie od 1 luty do 10 maja 2007 roku

- Jury dokonuje wyboru najlepszych produktów w poszczególnych kategoriach w oparciu o następujące zasady:

- I etap składa się ze wstępnej selekcji w oparciu o ww. kryteria oceny; każdy juror wybiera 3 najlepsze meble w poszczególnych kategoriach.

- II etap do którego przechodzą najlepsze meble (5 produktów) w ramach poszczególnych kategorii, oceniany jest szczegółowo z uwzględnieniem szczegółowej punktacji

- Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 29.05.2007 r. podczas gali zorganizowanej w dniach odbywania się Targów Poznańskich.

 

§ 12

Nagrody konkursu

- diament meblarstwa - statuetka przyznawana najlepszemu produktowi w każdej z kategorii konkursu

- wyróżnienie dla produktów nominowanych do nagrody głównej

 

§ 13

Informacje dodatkowe

Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w regulaminie, które zostaną opublikowane na stronie www oraz podane do wiadomości zgłaszającym.


Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Meble.pl
Czarnik sp. z o.o.
36-060 Głogów Młp.
Rudna Mała 47a
Woj. podkarpackie
tel. 17 851 66 66

Adres elektroniczny:


meble.pl
Informacja o konkursie: , , tel. 602 44 55 96